CK MORE

MORE, POHODA, SLNKO a ŽIADEN STRES ....

už 20 rokov s nami na dovolenku cestuješ...        

                 RAČIANSKA 18  BA III         CK MORE telefón& CK MORE mobil 0911 334 128, 0905 314 440          

Cestovné poistenie

 UNION - komplexné cestovné poistenie

ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

pre poistenie účastníkov zahraničných zájazdov 2020

 

  • poistenie typu A1/ A3
  • Sadzba je 2,00 € / 1 osoba / deň pre oblasť Európy a Stredomoria

Riziko

Rozsah

Poistná suma

1.

poistenie liečebných nákladov v zahraničí

a)  ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti

250.000 €

b)  ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov

35 € / 1 noc, max. 350 €

c)  prevoz telesných pozostatkov

10.000 €

d)  kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok

100 €

e)  ošetrenie jedného zuba/ spolu za všetky zuby

100 €/ max. 300 €

asistenčné služby v zahraničí

24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí

bez limitu

2.

poistenie batožiny

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zobral so sebou na cestu a pobyt

1.000 €

max. 350 € / 1 vec

spoluúčasť 15 €

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu

500 €

max. 175 € / 1 vec

spoluúčasť 15 €

oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou

nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v zahraničí

min 24 hod max 48 hod – 100 €

viac ako 48 hod – 300 €

strata dokladov

náklady na zaobstaranie náhradných dokladov v zahraničí

350 €

3.

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody

 

škody na zdraví

100.000 €

škody na majetku

35.000 €

náklady na advokáta / náklady kaucie

2.000 € / 3.000 € / spolu max. 5.000 €

4.

úrazové poistenie

trvalé následky / smrť úrazom

14.000 € /  7.000 €

5.

poistenie storna zájazdu

-   choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin, strata zamestnania  

80% stornopoplatku

-   hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni nepretržite

-   úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby

90% stornopoplatku

 

100% stornopoplatku

 

 

typ A1        max. 1.000 €/ osoba

                  spolu najviac 3.000 €

typ A3        max. 3.000 €/ osoba

                  spolu najviac 9.000 €

6.

poistenie nevydarenej dovolenky

hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu

20 €/ deň hospitalizácie poistenému

10 €/ deň spoluprihlásenej osobe

7.

poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

cestovné náklady na dopravenie do vlasti

 

450 €/ osoba

spolu max. 2.000 €

8.

poistenie doprovodu

cestovné náklady sprevádzajúcej osobe pre dieťa do 15 rokov

1.500 €

9.

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

cestovné náklady a

nečerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu

350 €/ osoba, spolu max. 1.400 €

700 €/ osoba, spolu max. 2.800 €

10.

poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného

náklady na cestu (do aj zo zahraničia) náklady na ubytovanie (max. 10 nocí)

500 €

350 €; max. 35 €/ 1 noc

11.

poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa

náklady na cestu blízkej osoby do zahraničia

náklady na cestu zo zahraničia (2 osoby)

náklady na ubytovanie blízkej osoby (max 10 nocí)

250 €

500 €

350 €, max. 35 €/1 noc

12.

poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla

cestovné náklady, resp. ubytovanie v mieste opravy

250 €

13.

poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku

odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahraničia

 

5 €/ hodina,

max. 50 €/ osoba

14.

poistenie oneskoreného nástupu na zájazd

odškodné za nečerpané služby

100 €/ osoba

spolu max. 350 €

15.

poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

vyhľadávanie – pátranie

vyslobodzovanie

preprava

prevoz telesných pozostatkov

20.000 €

 

Sadzba poistného je 2,00 € / osoba / deň pre oblasť Európy a Stredomoria balík „A1“

 Typ B -  cena  0,50 € /osoba/deň/Európa, 

              cena  0,70 € /osoba/deň/mimo Európy,

               cena  1,00 €/osoba/deň/svet

kryje nasledovné poistné riziká:

- poistenie storna zájazdu vo výške 80% na všetky zúčastnené osoby, max. 1.000 €/osobu, spolu max. 3.000 € /poistná udalosť - poistenie nevydarenej dovolenky - hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu -  20 €/deň /poistený, resp. 10 €/deň/spolu prihlásená osoba - poistenie doprovodu - cestovné náklady osobe sprevádzajúcej dieťa do 15 r.,  max. 1.500 €/poist.udalosť - poistenie predčasného návratu  a nečerpaných služieb, max. 350 €/osoba, spolu max. 1.400 €, 700 €/os., spolu max.2.800 €)

Poistenie typu B môže klient uzavrieť iba v prípade, že má v Union poisťovni, a.s. uzatvorené poistenie liečebných  nákladov v zahraničí - poistenie typu C na dobu trvania pobytu.
Typ C -  cena 0,70 € osoba/deň/Európa,  0,90 € /osoba/deň/mimo Európy,  1,20 €/osoba/deň/svet

kryje nasledovné poistné riziká:

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 100.000€ - poistenie zodpovednosti za škody, až do výšky 35.000 €  na majetku, 100.000 € na zdraví, náklady na advokáta 2.000 €, náklady kaucie 3.000 €.

Podrobné informácie sú uvedené v Pokynoch pre poisteného a Všeobecných poistných podmienkach komplexného cestovného poistenie pre účastníkov zájazdov, ktoré dostane klient pri uzatvorení poistnej zmluvy. Poistná zmluva sa uzatvára súčasne so zmluvou o obstaraní zájazdu. Pri dodatočnom uzatvorení poistnej zmluvy, nie je možné poistiť storno zájazdu.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE CESTOVNEJ KANCELÁRIE MORE s.r.o.

Cestovná kancelária MORE s.r.o. má v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorené povinné zmluvné poistenie v poisťovacej spoločnosti UNION poisťovňa, a.s., č. zmluvy 11 63 870.

Povinné zmluvné poistenie je súčasťou ceny každého zájazdu organizovaného cestovnou kanceláriou MORE s.r.o.

 

 

 

 

Nachádzaš sa tu: Home Dôležité / Doprava Dôležité Cestovné poistenie